Algemene voorwaarden &
Lesovereenkomst

 

Hier lees je de gehele algemene voorwaarden van Muziekschool Heeten en de inhoud van de lesovereenkomst.

Algemene voorwaarden & Muziekschool Heeten

1.  Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van Muziekschool Heeten. De voorwaarden zijn opgenomen op de internetsite van Muziekschool Heeten en voor een ieder toegankelijk. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar per email .
1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Muziekschool Heeten behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.
1.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Muziekschool Heeten erkend.
1.4  Muziekschool Heeten garandeert dat geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Prijzen
2.1 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief BTW.
3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt/zolang het lesrooster dit toelaat. Bij digitale producten is de voorraad oneindig en vindt levering plaats onmiddellijk na betaling van de bestelling.
4.  Herroepingsrecht
4.2  Het recht op ontbinding heeft slechts betrekking op geleverde zaken m.u.v. in 4.3 genoemde producten/diensten. Het recht op ontbinding heeft in geen geval betrekking op diensten zoals lesabonnementen.
4.3  Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten en producten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen
• audio-opnamen, video-opnamen en andere producten welke digitaal aan de consument zijn geleverd.
• de levering van bladmuziek in welke vorm dan ook.
• de levering van online cursussen.
5. 
Gegevensbeheer
5.1
Bij het plaatsen van een bestelling bij Muziekschool Heeten worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Muziekschool Heeten houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Zie onze Privacy Policy. 
5.2 Muziekschool Heeten respecteert de privacy van gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
5.3 Muziekschool Heeten maakt bij inschrijvingen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie
6.1 Muziekschool Heeten garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. 
 7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door een koper, behoudt Muziekschool Heeten zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Muziekschool Heeten slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 7.4 Aanbiedingen van Muziekschool Heeten gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Muziekschool Heeten kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8.
Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Muziekschool Heeten en een klant komt tot stand nadat een bestelopdracht door Muziekschool Heeten op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 Muziekschool Heeten behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
8.3 In geval van bestelling van digitale producten via de website komt een overeenkomst tot stand door afronding van het bestelproces. 
8.4 In het geval van fysieke muzieklessen komt een overeenkomst tot stand door ondertekening van de lesovereenkomst door beide partijen. De lesovereenkomst is op deze pagina integraal toegevoegd.
9.
Afbeeldingen en specificaties
9.1 Afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. op de internetsite van Muziekschool Heeten zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
10.
Overmacht
10.1 Muziekschool Heeten is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. O.a. storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen en ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Muziekschool Heeten behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Muziekschool Heeten gehouden ten gevolge van overmacht enige boete of schadevergoeding te betalen.
 10.4 Indien Muziekschool Heeten bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11.
Aansprakelijkheid
11.1 Muziekschool Heeten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan instrumenten, voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. Lees indien van toepassing voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12.
Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Muziekschool Heeten aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Muziekschool Heeten zolang de afnemer de vorderingen van Muziekschool Heeten uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en/of zolang de afnemer de vorderingen van Muziekschool Heeten wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Muziekschool Heeten geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Muziekschool Heeten of een door Muziekschool Heeten aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Muziekschool Heeten haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Muziekschool Heeten zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Muziekschool Heeten.
13 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Muziekschool Heeten en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Overijssel kennis, tenzij Muziekschool Heeten er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Lesovereenkomst Muziekschool Heeten
Schooljaar
1. Het schooljaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.
2. Een schooljaar bestaat uit minimaal 37, maximaal 40 lessen.
Muzieklessen
1. Door invulling en ondertekening van de lesovereenkomst wordt voor bepaalde tijd een verbintenis aangegaan tot lesgeven/lesnemen waarbij enerzijds Muziekschool Heeten en anderzijds de leerling(e)/lesgeldplichtige is betrokken.
2. De lestijden en lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld en de leerling(e) schriftelijk/per email bevestigd.
3. Als een les geen doorgang vindt vanwege de docent wordt op een nader af te spreken tijdstip de verzuimde les ingehaald.
4. Bij ziekte van de docent komt de les te vervallen. Indien wegens ziekte van de docent meer dan 3 lessen in een schooljaar uitvallen en er geen mogelijkheid is deze overige uitgevallen lessen in te halen, een en ander ter beoordeling van de schoolleiding, zal creditering van de meer dan 3 niet gegeven lessen plaatsvinden aan het eind van het betreffende schooljaar.
5. Als een les geen doorgang kan vinden door verzuim van de leerling(e) bestaat er geen recht op inhalen of vergoeding.
6. Tijdens de schoolvakanties (basisonderwijs gemeente Raalte) en nationale feestdagen is de school gesloten en wordt er geen les gegeven.
Lesgeldplichtige
Het lesgeld is verschuldigd:
1. voor een leerling die meerderjarig is: door de leerling zelf
2. voor een leerling die minderjarig is: door de ouders of verzorgers
 3. voor een leerling die onder voogdij staat: degene die de voogdij uitoefent
Lesgelden 
1. Tarieven van een abonnement zijn gebaseerd op een lesovereenkomst van twaalf aaneengesloten maanden.
2. De op het moment van inschrijving geldende tarieven zijn vermeld op de website www.muziekschool-heeten.nl/tarieven.
3. Het maandtarief is een twaalfde deel van het jaartarief.
4. Contante betaling van het lesgeld dient plaats te vinden in de eerste les van iedere nieuwe maand. Bij betaling per bank dient het maandbedrag op de eerste dag van iedere nieuwe maand op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
5. Per 1 september kunnen de tarieven worden gewijzigd, hetgeen de lesgeldplichtige schriftelijk wordt medegedeeld.
6. Bij niet tijdige betaling van het lesgeld ontvangt de lesgeldplichtige éénmalig een schriftelijke herinnering per post, email en/of Whatsapp, verhoogd met €. 25,- administratiekosten.
7. Bij nalatigheid in de betaling verliest de leerling het recht op deelnemen aan de lessen en wordt het voor de gehele duur van de lesovereenkomst verschuldigde bedrag, verhoogd met de eventuele kosten van invordering, ineens invorderbaar.
8. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de lesgeldplichtige heeft de schoolleiding het recht de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.
9. Alle door Muziekschool Heeten te maken kosten m.b.t. de invordering van het door lesnemen verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de lesgeldplichtige. Zij worden op minimaal 15 % van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 40,- bedragen.
  Duolessen
1. Bij Duolessen hebben twee cursisten tegelijkertijd les.
2. Als na verloop van tijd slechts een cursist overblijft wordt het duoles tarief per de eerste dag van de volgende maand automatisch omgezet in het dan geldende privéles tarief behorende bij een overeenkomst met een looptijd van 12 maanden.
  Aanmelding, Opzegging & Beëindiging lesovereenkomst
1. Aanmelding voor de muzieklessen geschiedt door het invullen en ondertekenen van deze lesovereenkomst.
2. De overeenkomst heeft een looptijd van 12 aaneengesloten maanden, ingaande op ……………., zijnde de aan ommezijde van deze overeenkomst vermeldde datum, en loopt af op …………….,
3. Na het verstrijken van de overeengekomen periode van twaalf aaneengesloten maanden zal de lesovereenkomst van rechtswege (wet op stilzwijgende verlenging) per ……………., opzegbaar zijn met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, ingaande op de dag van opzegging. 
4. Opzegging van een overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden per brief of per email.
5. Voor tussentijdse ontbinding van de overeenkomst geeft de schoolleiding slechts ontheffing bij:
a. ziekte van de leerling langer dan 3 maanden (medische verklaring van arts en/of ziekenhuis is vereist)
b. overlijden van de leerling
c. verhuizing van de leerling naar een andere gemeente buiten een straal van 30 kilometer van Heeten en alleen dan wanneer deze verhuizing in de maand september, zijnde het begin van het schooljaar, wordt gemeld.
  Algemene bepaling
1. In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de schoolleiding.

 

Adres: Johannalaan 58
Plaats: 8111AX Heeten

KvK: 32161396
BTW: NL001518460B69